Chun Huei&Shi Ling求婚記錄精華版

Chun Huei&Shi Ling求婚記錄精華版

Chun Huei&Shi Ling跟Chun Huei&Shi Ling是一同來台灣旅行的馬來西亞朋友
而也不約而同的,就一起在旅行的當下進行了求婚